Berto KM

Klauzula informacyjna www

Stosownie do treści art. 13 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Berto Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Waliców 25, 00-865 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000542676, NIP 7792428070, mail: rodoBertoKMT@groupe-berto.com, tel. +48 786 118 118 (dalej ‘Administrator’)

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

  • Tel. +48 786 118 118
  • E-mail: rodoBertoKMT@groupe-berto.com (jeżeli wyznaczono)

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby:

a) Nawiązania z Państwem kontaktu, wymiany korespondencji a także marketingu bezpośredniego na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

b) W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO). Jeżeli wyrażą Państwo zgodę to dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora także w kolejnych procesach rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

c) W celu realizacji umowy zawartej z kontrahentem oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO), którym jest ułatwienie kontaktu z kontrahentem poprzez wyznaczone przez niego osoby do kontaktu w związku z negocjacjami warunków umowy oraz jej późniejszym wykonywaniem.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

  • Podmioty świadczące usługi IT na rzecz Administratora, w tym w zakresie hostingu strony internetowego Administratora. W takim przypadku podmioty te będą działać na zlecenie Administratora, na podstawie umowy zawartej z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
  • W przypadku rekrutacji podmioty zewnętrzne zajmujące się obsługą informatyczną lub prawną Administratora a także podmioty zajmujące się obsługą księgowo – kadrową Administratora. W takim przypadku podmioty te będą działać na zlecenie Administratora, na podstawie umowy zawartej z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

5. Administrator przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych:

a) Dane identyfikacyjne – imię i nazwisko, stanowisko, data urodzenia oraz

b) Dane kontaktowe – nr telefonu oraz adres poczty elektronicznej, adres,

c) Niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji, w szczególności wynikające z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz inne na które wyrażą Państwo zgodę.

6. Oferty handlowej:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie danych skutkować będzie niemożliwością nawiązania kontaktu i współpracy handlowej a także niemożliwością przesłania oferty handlowej.

7. Procesie rekrutacji:

Podanie przez Państwo danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 K.p. jest wymogiem ustawowym. Podanie danych osobowych w tym zakresie jest obowiązkowe i niezbędne by uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie przez Państwo danych osobowych innych niż wskazane 221 § 1 K.p. jest dobrowolne ale niezbędne by uczestniczyć w procesie rekrutacji.

8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane:

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Państwa dane osobowe będą przechowywane:

  • Przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. np.: przez okres wykonywania umowy zawartej z kontrahentem, utrzymania kontaktu. Jednakże Państwa dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją;
  • W przypadku marketingu bezpośredniego do czasu wniesienia przez Państwo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • W przypadku rekrutacji do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy.

10. Posiadają Państwo prawo:

Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych a także prawo przenoszenia danych.

11. Skargi do organu nadzorczego:

 Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – jeśli uzna Pani/Pana, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych doszło do naruszenia jej praw wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

12. Zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji:

Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

13. W celu realizacji wskazanych wyżej praw:

W celu realizacji wskazanych wyżej praw należy skontaktować się z administratorem danych przesyłając mu stosowny wniosek. Przesłanie wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym możliwe jest w formie pisemnej na adres Berto KM Trans sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Waliców 25, 00-865 Warszawa, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rodoBertoKMT@groupe-berto.com